HERE COME THE WOMEN

Adela Jusic
Photo by Almin Zrno

Adela Jušić

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA, Sarajevo
// izložba Eto nam žena + predavanje + muzički nastup Dj-ne Elle.M
// exhibition Here come the women + lecture+ Dj set by Elle.M

__________________________________________________

{English below}

U sklopu ciklusa NMG@PRAKTIKA u galeriji Praktika, u Domu mladih u Splitu, Ulica slobode 28, 19. svibnja u 19 sati otvara se izložba Adele Jušić, jedne od najpoznatijih i najaktivnih umjetnica mlađe generacije s ovih prostora, naziva Eto nam žena.U sklopu gostovanja autorica u Splitu, Adela Jušić održat će i predavanje o svom radu na projektu online Arhive, a izložba će biti popraćena glazbenim performansom lIvane Dizdarević.

U sklopu ciklusa NMG@PRAKTIKA u galeriji Praktika, u Domu mladihu Splitu, Ulica slobode 28, 19. svibnja u 19 sati otvara se izložba Adele Jušić naziva Eto nam žena. Izložba je otvorena do 25. svibnja te se može razgledati radnim danom od 18 do 21 sat. Predavanje Adele Jušić i Andreje Dugandžić će se održati prije same izložbe u četvrtak, 19. svibnja u 17 sati u kinu BETON.

O RADU

“Ona je otišla u rat jer je rat značio slobodu. One su pale za slobodu. Eto nam žena! Eto nam žena! Željne smo rada i napora. Naš rad je naša dužnost. Ovo više nije borba gdje se lije krv, sad se lije znoj. Na rad idemo s pjesmom. Mi kad radimo, mi baš zapnemo.”[1]

Jedna od najpoznatijih i najaktivnih umjetnica mlađe generacije s ovih prostora, Adela Jušić, u sklopu ciklusa izložbi NMG@PRAKTIKA kreirati će didaktički kolaž Eto nam žena na izvanjskom staklu zgrade Doma mladih. Rad se oslanja na istraživanje koje su Andreja Dugandžić i Adela Jušić radile u sklopu programa Šta je nama naša borba dala? Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, koje je rezultiralo kreiranjem online Arhiva antifašističke borbe žena BiH i Jugoslavije (www.afzarhiv.org).

Rad govori o promjenama politika spram žena, uspoređujući period početka Drugog svjetskog rata, kada su žene masovno mobilizirane u ratne redove i pozadinsku borbu, u sklopu Antifašistčkog fronta žena, u kojoj su sudjelovale na različite načine, te poslijeratno sudjelovanje žena u izgradnji nove države i društva, posebno na dobrovoljnom radu, te velikom preokretu poimanja ženskog rada i doprinosa društvu koji se događa u 50-tim godinama 20. stoljeća, kada se žene ponovo pozivaju u svoje “prirodne” uloge majki, domaćica, odgajateljica i njegovateljica.

Ovim periodom, odnosno temom, Adela Jušić se kroz svoj umjetnički i aktivistički rad bavi već godinama, jer se radi o kratkom povijesnom razdoblju kada žene sa ovih prostora po prvi put u ulaze u javni i politički život na velika vrata, koja su im do tada bila zatvorena uslijed opresije patrijahalnog drušva. Do danas se ovakav masovan i značajan društveni i politički iskorak nije ponovio.

U sklopu gostovanja autorica u Splitu, Adela Jušić  održat će i predavanje o svom radu na projektu online Arhive, a izložba će biti popraćena glazbenim performansom lIvane Dizdarević.

O AUTORICAMA

Adela Jušić rođena je 1982. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, gdje živi i radi. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2007. i magistrirala Ljudska prava i demokraciju u Jugoistočnoj Europi na Univerzitetima u Sarajevu i Bologni 2013. Članica je i jedna od osnivači­ca Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA. Izlagala je na oko 100 međunarodnih izložbi, dobitnica je nagrade YVAA 2010, Henkel Young Artist Price CEE 2011 i Specijalne nagrade Okto­barskog salona 2013. Sudjelovala je na brojnim rezidencijalnim programima za umjetnike/ce (ISCP, New York, i.a.a.b. Basel), te bila sudionica mnogih radionica i panela (na London School of Economics, Royal College of Art London itd.)

Andreja Dugandžić rođena je 1978. u Sarajevu. Završila je studij Antropologije u Utrechtu, te magistrirala Ljudska prava i demokraciju u Jugoistočnoj Europi, Univerzitet u Sarajevu i Bologni, 2004. godine. Proteklih deset godina aktivna je na kulturno-umjetničkoj sceni u Bosni i Hercegovini i regiji kao producentica, organi­zatorica, umjetnica i aktivistkinja. U umjetničkom radu koketira sa različitim formama, koristeći se narativom kao osnovnim sredstvom izražavanja. Osnivačica je CRVENE, gdje radi od 2010. go­dine. Godine 2012. s Ilvanom Dizdarević osniva duo Black Water and her Daughter.

Ilvana Dizdarević / Elle. M rođena je 1982. u Sarajevu. Dugi niz godina bavi se eksperimen-tiranjem s glazbom i DJ-anjem. Njen prvi javni nastup bio je line up s sarajevskom progresiv-nom feminističkom grupom Starke u sklopu V day-a. Eksperimentirajući s zvukom industrije, prirode, mašina i zvukovima svakodnevnice, ona prevodi emociju u ritam, pregovarajući frekvenciju, boju i autentičnost zvuka s intenzi-tetom javnog iskustva. Njeni nastupi određuju se kao minimal, deep, techhouse, ali ona eksperimentira i s popom, punkom i new wave synth popom. Godine 2012. s Andrejom Dugandžić osniva duo Black Water and her Daughter.

O NMG

NMG – Novomedijska galerija međunarodna je kustoska platforma usmjerena na istraživačke projekte vezane uz problematike aktivnog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događanjima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih medijskih projekata. Unutar platforme realizira se program NMG@ PRAKTIKA. Ciklus je to samostalnih izložbi mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva u Galeriji Praktika u Domu mladih u Splitu.Ovo je četvrta godina ciklusa kroz koji je dosad realizirano više od dvadeset samostalnih i skupnih izložbi mladih umjetnika/ca. Kroz nove medije i eksperimentiranje s različitim formama umjetničkog izražaja i zložbe problematiziraju aktualne teme suvremenog društva.Ovaj ciklus izložbi tako, ne samo da pruža uvid u najnovije umjetničke prakse, već i odabirom autora/ica aktivno sudje­luje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kritičkog faktora naspram društvene stvarnosti.

KUSTOSICA I AUTORICA TEKSTA: Natasha Kadin
DIZAJN: Nikola Križanac
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Natasha Kadin, Tonči Kranjčević Batalić, Tina Vukasović
POSTAV IZLOŽBE: Tihana Mandušić
AUTOR FOTOGRAFIJA: Almin Zrno
DONATORI: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo kulture RH, Zaklada Kultura nova, Grad Split
ZAHVALE: KUM, MKC

Više informacija o radu udruge Mavena www.mavena.hr
Fb event: NMG@PRAKTIKA_Adela Jušić: Eto nam žena
Osoba za kontakt: Natasha Kadin 099 288 5558
E-mail: mavena@mavena.hr

adela jusic
Photo by Almin Zrno

Here come the women
Adela Jušić
Association for Culture and Art CRVENA, Sarajevo
May 19th — 25th May 2016

EXHIBITION OPENING: Thursday, May 19th at 19 h

OPENING HOURS: Mo — Fr 18 — 21
NMG@PRAKTIKA Galerija PRAKTIKA
Dom mladih, Ulicaslobode 28, Split
LECTURE: Thursday, May 19th at 17 h at cinema BETON
MUSICAL PERFORMANCE by DJ ELLE.M at the opening

ABOUT THE WORK

“She went to war because war meant freedom. They have fallen for freedom. Here come the women! Here come the women! We are eager to work and endeavor. Our work is our duty. This is not a fight where the blood is pouring, sweat is now pouring. We go to work with the song. When we work, we just dig in.”[2]

One of the most famous and active artists of the younger generation from this area, Adela Jušić, will create a didactic collage Here come the women as part of the cycle of exhibitions NMG@PRAKTIKA. It will be placed on the outer glass of the building of Youth Home in Split. This work is underpinned by research that Andreja Dugandžić and Adela Jušić, as part of the Association for Culture and Arts RED, were working on under the project What has our struggle given us? which resulted in creating online Archive of antifascist struggle of women of Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia (www.afzarhiv.org).

The work speaks about changes in policy towards women, comparing the period of the beginning of the Second World War, their mobilization into war lines and background battles in which they participated in different ways, and post-war participation of women in building a new state and society, especially in the voluntary work, and a great turnaround in understanding women’s work and contribution to society that is going on in the 50’s of the 20th century, when women were called back to embrace their “natural” roles of mothers, housewives, educators and caregivers again.

Adela Jušić deals with this period and theme for years through her artistic and activist work, because it is a short historical period when women in this region, are entering in the public and political life significantly for the first time, which previously wasn’t possible due to the oppression of a patriarchal society. Such a massive and significant social and political breakthrough has not been repeated to date.

As a part of their visit to Split  Adela Jušić will give a lecture about  Online Archive , and the exhibition will be accompanied by musical performance of Ilvana Dizdarević (DJ-na Ellee.M).

ABOUT THE AUTHORS

Adela Jušić was born in 1982 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, where she lives and works. She graduated from the Academy of Fine Arts in Sara­jevo in 2007, and got her MA in Human Rights and Democracy in South East Europe at the Universities of Sarajevo and Bologna in 2013. She is a mem­ber and one of the founders of the Association for Culture and Arts RED. She has participated in about 100 international exhibitions, and was awarded the YVAA 2010, Henkel Young Artist Price CEE 2011 and the Special Prize of October Salon 2013. She has participated in numerous residen­cies for artists (ISCP, New York, i.a.a.b. Basel), and has been the participant of many workshops and panels (London School of Economics, the Royal College of Art, London, etc.)

Andreja Dugandžić was born in 1978 in Sarajevo. She studied Anthropology in Utrecht, and got her MA in Human Rights and Democracy in South East Europe, University of Sarajevo and Bologna in 2004. Over the past decade she has been active in the cultural and art scene in Bosnia and Herzegovina and the region as a producer, organizer, artist and activist. In artistic work she flirts with different forms, using narrative as a basic mean of expression. she is one of the founders of RED, where she works since 2010. Together with Ilvana Dizdarević she founded musical duo Black Water and Her Daughter in 2012.

Ilvana Dizdarević / Elle.M was born in 1982 in Sara­jevo. For many years she has been experimenting with music and DJ-ing. Her first public appearance was a line up with the Sarajevo progressive feminist group Starke as a part of V-day. Experimenting with the sound of industry, nature, machines and sounds of everyday life, she translates emotion into rhythm, negotiating frequency, color and authenticity of sound with the intensity of public experience. Her performances are determined as minimal, deep, techhouse, but she also experiments with pop, punk and new wave synth pop. In 2012 she and Andreja Dugandžić established duo Black Water and her Daughter.

ABOUT NMG

NMG — New media gallery is an international curatorial platform focused on research projects related to the issues of active participation in a contemporary society which result with the cura­torial concepts, inter-media events, international new media collaborations and creating new media projects. NMG@PRAKTIKA is a program within the platform. A cycle of exhibitions of independent young artists from Croatia and abroad is organised in Gallery Praktika at Youth Center in Split. This is the fourth year through which has so far been realized more than twenty solo and group exhibitions of young artists. Through the new media and experimenting with different forms of artistic expression exhibitions discuss the current issues of contemporary society. This cycle of exhibitions so not only provides insight into the recent art practice, but also, by selecting the authors it actively participates in the positioning of contemporary art as a critical factor against social reality.

CURATOR AND TEXT AUTHOR: Natasha Kadin
DESIGN: Nikola Križanac
NMG PROGRAMME CURATORS: Natasha Kadin, Tonči Kranjčević Batalić, Tina Vukasović
EXHIBITION LAYOUT: Tihana Mandušić
PHOTOGRAPHS AUTHOR: Almin Zrno
DONORS: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo kulture RH, Zaklada Kultura nova, Grad Split
ACKGNOWLEDGMENTS: KUM, MKC

More info about  Mavena www.mavena.hr
FB event: https://www.facebook.com/events/108410902908112/
Contact person: Natasha Kadin 099 288 5558
E-mail: mavena@mavena.hr

 

[1] Narativni dio rada preuzet je iz dokumenata koji se nalaze na Arhivu antifašističke borbe žena BiH i Jugoslavije (www.afzarhiv.org)

[2] Narrative part of the work is taken from documents stored in Archive of antifascist struggle of women of Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia (www.afzarhiv.org)

%d bloggers like this: